Cài đặt Imagick cho VPS linux centos directadmin

Sau khi sử dụng directadmin các bạn sẽ muốn cài đặt imagick hoặc sửa lỗi ckfinder tại hosting directadmin. Lỗi không tìm thấy tài liệu nhưng f5 lại vẫn thấy file đã được tải lên.

Chạy câu lệnh sau để cài đặt imagick

# yum install php-devel

# yum install ImageMagick-devel

Cài đặt imagick

# pecl install imagick

<snip>

Build process completed successfully

Installing ‘/var/tmp/pear-build-root/install-imagick-2.2.2//usr/lib/php/modules/imagick.so’

install ok: channel://pecl.php.net/imagick-2.2.2

You should add “extension=imagick.so” to php.ini

#

Tìm đến file php.ini trên directadmin các bạn có thể từ đường dẫn /usr/local/lib/php.ini

hoặc chỉnh sủa php.ini tại quyền quản trị admin tại directadmin

Thêm

extension=imagick.so

Khởi động lại apache 

# /etc/rc.d/init.d/httpd restart

Nếu thông báo lỗi

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library ‘/usr/lib/php/modules/imagick.so’ – /usr/lib/php/modules/imagick.so: undefined symbol: ClonePixelWand in Unknown on line 0

Các bạn sẽ cài đặt lại phiên bản 2.2.1

# pecl install imagick-2.2.1

<snip>

Build process completed successfully

Installing ‘/var/tmp/pear-build-root/install-imagick-2.2.2//usr/lib/php/modules/imagick.so’

install ok: channel://pecl.php.net/imagick-2.2.2

You should add “extension=imagick.so” to php.ini

#

Khởi động lại apache

# /etc/rc.d/init.d/httpd restart