Trang chủ / Quản lý Wordpress / Cho phép Upload các tệp ZIP và 7ZIP trong WordPress

Cho phép Upload các tệp ZIP và 7ZIP trong WordPress

Nếu bạn có một trang web WordPress, bạn sẽ biết rằng việc tải hình ảnh và tài liệu lên thư mục media của WordPress là tương đối dễ dàng.

Tải lên hình ảnh và các tệp khác ở đây cho phép bạn liên kết đến các tệp trong trang của trang web của bạn và đăng nội dung – vì vậy nó thực sự tiện dụng.

Các loại tệp mặc định WordPress cho phép bạn tải lên

Không phải tất cả các định dạng tệp đều được phép tải lên WordPress theo mặc định ( xem danh sách các loại tệp mà WordPress cho phép theo mặc định tại đây ).

 • Hình ảnh
  • gif
  • jpg / jpeg
  • ico
  • png
 • Các tài liệu
  • .doc, .docx
  • pdf
  • odt
  • ppt, pptx, pps, ppsx
  • psd
  • xls, xlsx
 • Âm thanh
  • mp3
  • m4a
  • ogg
  • wav
 • Video
  • 3gp
  • 3g2
  • avi
  • mov
  • mp4, m4v
  • mpg
  • ogv
  • wmv

Cần lưu ý rằng một số công ty lưu trữ sẽ không cho phép các loại tệp trên và có thể hạn chế kích thước tệp tối đa mà bạn có thể tải lên.

Cho phép loại tệp lưu trữ tệp ZIP và 7ZIP để tải lên WordPress

Để cho phép bạn tải lên các loại tệp bổ sung cũng như các loại tệp mặc định được liệt kê ở trên, bạn có thể sửa đổi được phép cài đặt WordPress của mình (Các loại MIME là một cách mô tả các loại tệp khác nhau):

Bạn cũng có thể xóa tất cả các hạn chế đối với các loại tải lên tệp, mặc dù chúng tôi thực sự khuyên bạn không nên làm điều này vì lý do bảo mật . Nếu bạn khăng khăng làm điều này, bạn có thể thêm dòng sau vào tệp wp-config.php trên trang web của bạn:

Danh sách các tệp MME Type

Extension Kind of document MIME Type
.aac AAC audio audio/aac
.abw AbiWord document application/x-abiword
.arc Archive document (multiple files embedded) application/x-freearc
.avi AVI: Audio Video Interleave video/x-msvideo
.azw Amazon Kindle eBook format application/vnd.amazon.ebook
.bin Any kind of binary data application/octet-stream
.bmp Windows OS/2 Bitmap Graphics image/bmp
.bz BZip archive application/x-bzip
.bz2 BZip2 archive application/x-bzip2
.csh C-Shell script application/x-csh
.css Cascading Style Sheets (CSS) text/css
.csv Comma-separated values (CSV) text/csv
.doc Microsoft Word application/msword
.docx Microsoft Word (OpenXML) application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
.eot MS Embedded OpenType fonts application/vnd.ms-fontobject
.epub Electronic publication (EPUB) application/epub+zip
.gz GZip Compressed Archive application/gzip
.gif Graphics Interchange Format (GIF) image/gif
.htm
.html
HyperText Markup Language (HTML) text/html
.ico Icon format image/vnd.microsoft.icon
.ics iCalendar format text/calendar
.jar Java Archive (JAR) application/java-archive
.jpeg
.jpg
JPEG images image/jpeg
.js JavaScript text/javascript, per the following specifications:
.json JSON format application/json
.jsonld JSON-LD format application/ld+json
.mid
.midi
Musical Instrument Digital Interface (MIDI) audio/midi audio/x-midi
.mjs JavaScript module text/javascript
.mp3 MP3 audio audio/mpeg
.mpeg MPEG Video video/mpeg
.mpkg Apple Installer Package application/vnd.apple.installer+xml
.odp OpenDocument presentation document application/vnd.oasis.opendocument.presentation
.ods OpenDocument spreadsheet document application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
.odt OpenDocument text document application/vnd.oasis.opendocument.text
.oga OGG audio audio/ogg
.ogv OGG video video/ogg
.ogx OGG application/ogg
.opus Opus audio audio/opus
.otf OpenType font font/otf
.png Portable Network Graphics image/png
.pdf Adobe Portable Document Format (PDF) application/pdf
.php Hypertext Preprocessor (Personal Home Page) application/x-httpd-php
.ppt Microsoft PowerPoint application/vnd.ms-powerpoint
.pptx Microsoft PowerPoint (OpenXML) application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
.rar RAR archive application/vnd.rar
.rtf Rich Text Format (RTF) application/rtf
.sh Bourne shell script application/x-sh
.svg Scalable Vector Graphics (SVG) image/svg+xml
.swf Small web format (SWF) or Adobe Flash document application/x-shockwave-flash
.tar Tape Archive (TAR) application/x-tar
.tif
.tiff
Tagged Image File Format (TIFF) image/tiff
.ts MPEG transport stream video/mp2t
.ttf TrueType Font font/ttf
.txt Text, (generally ASCII or ISO 8859-n) text/plain
.vsd Microsoft Visio application/vnd.visio
.wav Waveform Audio Format audio/wav
.weba WEBM audio audio/webm
.webm WEBM video video/webm
.webp WEBP image image/webp
.woff Web Open Font Format (WOFF) font/woff
.woff2 Web Open Font Format (WOFF) font/woff2
.xhtml XHTML application/xhtml+xml
.xls Microsoft Excel application/vnd.ms-excel
.xlsx Microsoft Excel (OpenXML) application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
.xml XML application/xml if not readable from casual users (RFC 3023, section 3)
text/xml if readable from casual users (RFC 3023, section 3)
.xul XUL application/vnd.mozilla.xul+xml
.zip ZIP archive application/zip
.3gp 3GPP audio/video container video/3gpp
audio/3gpp if it doesn’t contain video
.3g2 3GPP2 audio/video container video/3gpp2
audio/3gpp2 if it doesn’t contain video
.7z 7-zip archive application/x-7z-compressed

Bạn vẫn không thể làm được? hãy comment để bạn giải quyết các vấn đề với trang web WordPress của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *