Website site giới thiệu cho đơn vị xuất khẩu lao động HTD

Các chức năng chính

  • Mã nguồn sử dụng WordPress
  • Theme nền tảng VN3C
  • Quản lý tin tức
  • Quản lý thông tin tuyển dụng
  • Đăng ký tuyển dụng
  • Quản lý hồ sơ tuyển dụng
...